Officielt

§1

Institutionens formål er det, som fremgår af Institutionens vedtægts § 2.

Institutionens målsætning fremgår ligeledes af Institutionsvedtægtens § 2.

 

§2.

Det er forældrebestyrelsens opgave, at:

  • Fastlægge principper for børnehavens virksomhed,
  • Fastlægge principper for anvendel­sen af en budgetramme, og
  • Foretage indstilling i forbindelse med ansættelse af fastansat personale.

Dette skal ske indenfor kom­munens mål og rammer og den af institutionsbestyrelsen, jfr. institutionsvedtægtens fastsatte formålsbestemmelse og målsætning for institutionen.

Forældrebestyrelsens funktioner og opgaver vedrører således principper omkring dagligdag og indhold, og rummer ikke kompetence i forhold til ledelse og konkrete dispositioner og handlinger, idet denne kompetence ligger hos hhv. institutionsbe­styrelsen, skolens leder og afdelingslederen.

§3

Forældrebestyrelsen består af 6 medlemmer.

3 medlemmer vælges af og blandt de aktuelle forældre.
1 medlem vælges af og blandt det fastansatte pædagogiske personale.
2 medlemmer udpeges af institutionsbestyrelsen

Medarbejderrepræsentanten har ikke stemmeret.

Udover bestyrelsens medlemmer vælges der 1 suppleant for de forældrevalgte med­lemmer og 1 suppleant for medarbejderrepræsentanten. En suppleant indtræder i forældrebestyrel­sen, når et bestyrelsesmedlem udtræder heraf som følge af, at tilknyt­ningsforholdet til institutionen ophører.

I forældrebestyrelsens møder deltager desuden – uden stemmeret – skolens leder og afdelingslederen. 

§4

Forældrebestyrelsens forældrevalgte medlemmer vælges på et forældremøde, som afholdes i juli kvartal.

Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i to år til nyvalg har fundet sted.

I lige år vælges én forældrerepræsentant og i ulige år to forældrerepræsentanter.

Første gang, der afholdes valg til forældre­bestyrelsen afgøres det ved lodtrækning, hvem der kun er valgt for en etårig periode. Samme fremgangsmåde anvendes, hvis der opstår situationer, hvor alle tre forældrevalg­te medlemmer er på valg på én gang.

Valget indkaldes af den siddende forældrebestyrelse med tre ugers varsel.

Desuden vælges to suppleanter for et år ad gangen. Disse indtræder i forældrebestyrelsen, når et medlem udtræder og i den rækkefølge, de er blevet valgt.

Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen (og suppleanten) vælges på et personalemøde for alle fastansatte medarbejdere i institutionen. Afdelingslederen indkalder til mødet. Valgbare er det pædagogiske personale (fastansatte pædagoger og pædagogmedhjælpere).

Afdelingslederen har ikke valgret og er ikke valgbar. Personalemødet afholdes i april kvartal, idet valget af medarbejderrepræsentan­ter skal være foretaget inden valget af forældrevalgte medlemmer. Valgperioden er to år. Valgperioden påbegyndes samtidig med de nye forældre­valgte medlemmer. Afstemningen skal være skriftlig, hvis en medarbejder ønsker det. Den medarbejder, der har fået flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem dem med det højeste stemmetal. Herefter lodtrækning. 

§5

Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret ved valget af foræl­drerepræsentanter til forældrebestyrelsen. Ved valget kan der afgives én stemme pr. indskrevet barn i institutionen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Valgbarhed og valgret gives endvidere følgende:

Personer, som har et barn boende hos sig i døgnpleje efter lov om social service.

Personer, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, og som tilhører samme husstand som forældremyndighedsindehaveren og barnet (det er herved en forudsætning, at forældremyndigheden over barnet ikke ved aftale er delt mellem forældrene).

Ugifte fædre, der tilhører samme husstand som forældremyndighedens indehaver og barnet.

Medarbejdere med børn i institutionen er ikke valgbare som forældrevalgte medlemmer.

Valg til forældrebestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed finder en ny afstemning sted mellem de kandidater, der ved første afstemning fik lige mange stemmer. Valgproceduren foretages skriftlig.

§6

Forældrevalgte medlemmer udtræder af forældrebestyrelsen, når medlemmets barn ophører i institutionen, hvorefter suppleanten indtræder. Medlemmet kan dog und­tagelsesvis fortsætte i forældrebestyrelsen frem til næste valg, såfremt der er énstemmig enighed om det i den øvrige del af bestyrelsen. Hvis der ikke er fuld enighed, må det pågældende medlem udtræde.

Medarbejderrepræsentanter udtræder af bestyrelsen på det tidspunkt, hvor den på­gældende enten selv har indgivet sin afskedigelse eller er blevet opsagt af institutionen. Suppleanten indtræder herefter i forældrebestyrelsen.

§7

Bestyrelsen konstitueres med en formand og en næstformand, der vælges af og blandt de forældrevalgte medlemmer.

§8

Forældrebestyrelsen godkender – efter indstilling fra afdelingslederen – institutionens virksomhedsplan.

Planen skal bl.a. indeholde:

* Principper for institutionens virksomhed og
* Principper for anvendelsen af den afsatte budgetramme.

Planen gælder for et år ad gangen, og kan tidligst fremlægges for forældrebestyrelsen m.h.p. på dennes godkendelse tre måneder efter valget til forældrebestyrelsen.

I samarbejde mellem afdelingslederen, institutionsbestyrelsen og forældrebestyrelsen kan der herudover – af afdelingslederen – udarbejdes generelle krav og ønsker til indholdet af planen.

§ 9

Forældrebestyrelsen har indstillingsret til institutionsbestyrelsen (henholdsvis afdelingslederen) på følgende områder:

* Godkendelse af budget og regnskab
* Ansættelse af fast personale
* Placering af den daglige åbningstid
* Eventuel ferielukning 

§10

Forældrebestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. Formanden indkalder til og leder møderne.

Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.

Beslutninger træffes ved almindelig flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Afdelingslederen deltager i forældrebestyrelsens møder som sekretær. Med sekretær menes der, at lederen er den som undersøger og forbereder sager og forsyner forældrebestyrelsen med relevante og nødvendige oplysninger. Derimod behøver be­tegnelsen “sekretær” i denne sammenhæng ikke nødvendigvis indeholde administrative sekretærfunktioner som eksempelvis referat-skrivning, idet denne form for sekretærop­gaver bør varetages af forældrebestyrelsens medlemmer.

§11

Der kan kun træffes beslutninger og handles på forældrebestyrelsens vegne i møder.

§12

Forældrebestyrelsen kan beslutte at afholde et møde eller en del heraf for lukkede døre.

Forældrebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i sine møder.

§13

Denne vedtægt er godkendt af Vejle Kommune som tillæg til vedtægt for den private institution Sct. Norberts Børnehus.

Ændring kan kun foretages af institutionsbestyrelsen efter forudgående indhentet udtalelse hos forældrebestyrelsen. Evt. ændring skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

 

Forældrebestyrelsen i Sct. Norberts Børnehus 2019/2020

Formand
Inalu Kjærsgaard Buur (Mikkel – Lærk) – inalubuur@hotmail.comTelefonnr: 20842421
På valg august 2021

Næstformand
Mette Dean (Noah – Svale)- mettedean@hotmail.com  – Telefonnr: 28457464
På valg august 2022

Medlem
Camilla Olesgaard
(Caroline – Ørn + Emma – Reden) – camilla@olesgaard.dk – Telefonnr:40933433
På valg august 2022

Suppleanter
Jens Christian Østerby Jensen (Lilly – Musvit)
Cathrine Bøjen Buhl (Caroline – Musvit + Mathilde – Reden)

Medlem
Michael Köllner
(Formand Institutionsbestyrelsen) – koellner@grejsdalen.dk – Telefonnr:29450968

Medlem
Mikael Denhardt
(valgt af inst.bestyrelsen) – mikael.denhardt@icloud.com – Telefonnr:29379165  

Medlem
Dorte Svane Peshardt
(skoleleder) – dsp@snsvejle.dk – Telefonnr: 60236201                      

Medarbejderrepræsentant
Anne Lund Sørensen
(pædagog) – as@snsvejle.dk
På valg 2022

Afdelingsleder af Børnehuset
Kasper Knudsen
(afdelingsleder i Børnehuset) – bornehus@snsvejle.dk – Telefonnr:75829173

 

 

Vi opfordrer alle til at tegne en ulykkesforsikring, idet Børnehuset ikke har en fælles ulykkesforsikring.

 

 

Kontakt børnehus

Ring til Børnehus:  75 82 91 73