Trivsel

AKT-vejledningen på Sct. Norberts Skolehar som primært mål, at skabe et solidt fundament for optimal trivsel for alle skolens elever.

AKT-vejledningens omdrejningspunkt er:

 • At være med til at skabe et endnu bedre undervisningsmiljø for alle vore elever.
 • At være med til at sætte både trivsel og det psykiske undervisningsmiljø i spil i klassesituationer.
 • At supervisere omkring klassers sociale liv og samspil, samt bistå kolleger i forhold til de af klassens elever, der har vanskeligheder i forhold til adfærd, kontakt og trivsel.
 • At sætte fokus på og vejledning til de elever, der i skolen har en adfærd, som giver sig selv udfordringer i relationen med andre elever og voksne, og derved være med til at påvirke og udfordre deres egen og andres adfærd i positiv og duelig retning.

AKT vejledningen arbejder ud fra mange forskellige materialer og analyseredskaber; blandt andet:

 • Fri for mobberi
 • Forældrefiduser
 • Chiptests
 • Stop mobning
 • Klassemødet
 • Børns Vilkår
 • Det kriminal-præventive råd
 • Red Barnet

Inden der påbegyndes AKT relaterede arbejdsopgaver i en klasse eller AKT samtaler med elever foretages følgende:

 1. AKT-vejlederen sørger for, at der indhentes skriftlig eller mundtlig accept fra forældrene, hvis det drejer sig om samtaler med elever.
 2. AKT- vejlederen sørger for sparring med klasseteamet
 3. AKT- vejlederen sørger for sparring med forældrene.

I skolens formålsformulering hedder det blandt andet: Sct. Norberts Skole bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn. Skolen ser det som sin opgave at vise respekt for den personlige værdighed hos medmennesket. Vi søger at danne og uddanne eleverne til demokrati og ligeværd som en livsholdning (uddrag).

Vi ønsker at børn og voksne færdes på skolen i en atmosfære af tryghed, glæde og gensidig respekt. At man værdsættes både fagligt og socialt ud fra egne forudsætninger. På Sct. Norberts Skole tager vi derfor klart afstand fra enhver form for mobning.

Ofte bruges begrebet i flæng eller som synonym for mere uskyldige former for drillerier. På Sct. Norberts Skole definerer vi begrebet som systematiske drillerier, grov chikane og nedgørelse. Hvor man holdes uden for fællesskabet og hvor man føler sine grænser overskredet gentagne gange. I modsætning til uoverensstemmelser og konflikter, som oftest kan løses gennem dialog og endog være lærerige, er mobning ødelæggende for offerets selvværd og videre udvikling.

Skole og hjem bør være opmærksom på følgende reaktioner og faresignaler, der kan være tegn på, at der er noget galt, når barnet:

 • er bange for at komme i skole, hvilket ofte resulterer i ondt i maven, hovedpine m.v.
 • mister eller får ødelagt ting, tøj m.v.
 • går tilbage i udviklingstrin
 • udviser mangel på selvtillid
 • let kommer ud af balance, og ofte bliver opfarende eller indelukket
 • klarer sig dårligere fagligt og ikke får lavet hjemmeopgaver
 • udebliver fra undervisningen
 • bliver passiv i forhold til kammeraterne og holder sig mere og mere ude af klassefællesskabet
 • i frikvartererne holder sig for sig selv og undgår kammeraterne
 • søger voksenkontakt i stedet for kontakt til jævnaldrende eller opsøger kontakt til yngre elever

Sct. Norberts Skole forebygger mobning ved generel opmærksomhed på signaler på mobning fra såvel forældre som skolens ansatte og elever. Skolen råder over undervisningsmateriale, der kan arbejdes med på alle klassetrin, til forebyggelse af mobning.

Begrebet Trivsel er et fast punkt på dagsordenen ved forældremøder, pædagogiske rådsmøder, faseteammøder, klassemøder og ved elevsamtaler. Elevrådet drøfter mindst én gang årligt undervisningsmiljøet og elevernes trivsel.

Hvis mobning alligevel sker:
Den lærer/gårdvagt/forældre/andre elever, der får kendskab til mobningen, kontakter klasselæreren eller skolens ledelse For at kunne afhjælpe mobningen, skal skolen kende til problemet! Klasselæreren orienterer klassens lærerteam, ledelsen, AKT samt evt. SSP. Herefter aftales, hvordan problemet gribes an. De berørte forældre orienteres, og der afholdes samtale med de involverede parter. Er eleven tilmeldt SFO, orienteres klassens SFO repræsentant eller afdelingslederen/souschefen. Klassens lærerteam følger udviklingen til problemet er løst, og holder ledelse og forældre orienteret.

Hvis de udøvende mobbere fortsætter, indkaldes forældrene til møde med AKT, klasselærer og ledelse for sammen at finde løsning på problemerne. I sidste ende kan mobberen være nødt til at indgå skriftlig kontrakt for at kunne forblive på skolen.

Antimobbe-politikken evalueres en gang årligt i januar kvartal.

Alle skal trives i skolen. Sct. Norberts Skole har en ambition om, at skolen skal være mobbefri og for at nå det mål, har vi indgået i et samarbejde med det succesfulde trivselsprojekt MOT som er designet til overbygningseleverne og som nu har eksisteret i Norge i 20 år.

Fra skoleåret 18/19 har skolen uddannet tre trivselscoaches og en trivselskoordinator, som alle skal arbejde aktivt for at de enkelte udskolingsklasser på Sct. Norberts Skole opnår den bedste trivsel muligt. Høj trivsel i klasserne bringer en masse gode effekter med sig. Under de tre værdisætninger MOD til at leve, MOD til at sige nej og MOD til at vise omsorg følger vi MOT Danmarks gennemarbejdet program, som består af 5-6 besøg årligt pr. klasse med aktive øvelser, refleksioner, visualisering som alle har til formål at føre til glæde og indsigt. Og effekten ses hurtigt med resultater som taler for sig selv. Robuste unge, øget trivsel, høj faglighed mindre mobning og mindre fravær er nogle af de resultater som MOT-projektet skaber.

En stor del at MOT er de unges involvering i projektet. Eleverne kan fx i 8. klasse blive Ung-MOTivatorer som er en ung-til-ung gruppe bestående af frivillige elever som gerne vil bidrage til den positive trivsel på skolen. De er en slags ambassadører for projekt lidt ligesom de mange ambassadører som fx Jeanette Ottesen, Viktor Axelsen Lotus Turell, Mathilde Falch og Thomas Delaney der dagligt samarbejder med MOT Danmark.

Hvis du vil vide mede om MOT Danmark projektet kan du læse mere her:

https://motdanmark.dk/